X

Privacy reglement

Voor een goede vertrouwensrelatie met uw huisarts en haar medewerkers is het van het grootste belang dat u er zeker van kunt zijn dat er met grote zorgvuldigheid met uw gegevens wordt omgegaan. Daarom zijn de maatregelen die MedZorg Huisartsen heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan vastgelegd. Alle medewerkers van de huisartsenpraktijk zijn op de hoogte van dit reglement en handelen zoals is afgesproken.

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de huisartsenpraktijk

MedZorg Huisartsen is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van MedZorg Huisartsen hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
MedZorg Huisartsen wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via <het Landelijk Schakelpunt> relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

 

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

 

Camerabewaking

In MedZorg Huisartsen (praktiserend vanuit gezondheidscentrum “De ZonneHoed”) maken wij gebruik van cameratoezicht. Wij willen patiënten erop wijzen dat gemaakte opnamen niet onder het medisch dossier van een patiënt vallen. Om de privacy van patiënten, bezoekers en personeel te beschermen, mogen wij alleen cameratoezicht houden als wij aan de onderstaande voorwaarden uit de huidige wet- en regelgeving voldoen:

 • De huisartsenpraktijk moet een gerechtvaardigd belang hebben voor het cameratoezicht. Voor ons is dat patiënten, bezoekers en personeel beschermen en diefstal en vernieling tegengaan.
 • Cameratoezicht in een huisartsenpraktijk is alleen toegestaan als dit noodzakelijk is. Wij hebben geen andere mogelijkheid om te garanderen dat er 24/7 toezicht is om patiënten, bezoekers en personeel te beschermen en diefstal en vernieling tegen te gaan.
 • Patiënten, bezoekers en personeel moeten gewezen worden op het cameratoezicht en het doel daarvan. Hier voldoen wij aan door de camera’s goed zichtbaar op te hangen en door bezoekers bij de ingang te attenderen op de aanwezigheid van cameratoezicht.
 • De huisartsenpraktijk moet de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk houden. Om dit te waarborgen is er bewust gekozen voor de locatie van onze camera’s, namelijk bij de ingang, de balie, de wachtkamers en de personeelsuitgang/parkeerplaats.
 • De huisartsenpraktijk mag de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
  De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken. Maar is er een incident vastgelegd, zoals diefstal? Dan mag de praktijk de betreffende beelden bewaren tot dit incident is afgehandeld. Wij houden ons hieraan en toetsen regelmatig ons beveiligingsbeleid.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

 

Publicatie privacyreglement

Dit privacyreglement van MedZorg Huisartsen treedt in werking op 18 maart 2018 en is gepubliceerd op de website www.praktijkmedzorg.nl van de praktijk.